sábado, 16 de febrero de 2013

Apoya esta petición de la Plataforma Riudaura junts contra el fracking

Apoya esta petición de la Plataforma Riudaura junts contra el fracking
 
Petición dirigida a: Felip Puig
Esta petición será entregada a:
Conseller d'Empresa
Felip Puig
Conseller de Territori i Sostenibilitat
Santi Vila

@gencat: Prohibiu el fracking a Catalunya i suspeneu les llicències atorgades

 
La Generalitat està atorgant llicències per realitzar exploracions de fracking a Catalunya sense explicar res sobre els riscos que comporta aquesta nociva activitat.
 
La Generalidad está otorgando licencias para realizar exploraciones de fracking en Cataluña sin explicar nada sobre los riesgos que conlleva esta nociva actividad.
 
La fractura hidràulica o fracking és una tècnica per extreure gas o petroli que es basa en l'ús de grans quantitats d'aigua, amb sorra i productes químics (alguns altament tòxics) per a fracturar la roca en profunditat. Aquesta tècnica comporta greus riscs pel medi ambient (destrossa de paratges naturals, augment del risc sísmic, etc) i per la salut (contaminació d'aqüífers, contaminació de l'aire, complexa gestió dels residus tòxics, etc), documentats en nombrosos casos als EUA i documentats en informes per la UE.
 
La fracturación hidráulica o fracking es una técnica para extraer gas o petróleo que se basa en el uso de grandes cantidades de agua, con arena y productos químicos (algunos altamente tóxicos) para fracturar la roca en profundidad. esta técnica conlleva graves riesgos para el medio ambiente (destrozo de  parajes naturales, aumento del riesgo sísmico, etc) y para la salud (contaminación de acuíferos, contaminación del aire, compleja gestión de los residios tóxicos, etc) documentados en numerosos casos en los EUA y documentados en informes de la UE.
 
A Catalunya, des del mes de novembre hi ha atorgada la llicència anomenada "Ripoll" a l'empresa Teredo Oil per la Generalitat de Catalunya per a investigació d'hidrocarburs, així com altres llicències a empreses com Montero energy que estan en tràmit.
 
En Cataluña, desde el mes de noviembre está otorgada la licencia denpminada "Ripoll" a la empresa Teredo Oil por la Generalidad de Cataluña para la investigación de hidrocarburos, así como otras licencias a empresas como Montero Energy que están en trámite.
 
Aquesta tècnica altament agressiva es planteja a més de 80 municipis catalans, posant en risc la salut, i malbaratant un bé tan escàs com l'aigua, i allargant l'agonia d'un model energètic basat en combustibles fòssils que cal canviar.
 
Esta técnica altamente agresiva se plantea en más de 80 municipios catalanes, poniendo en riesgo la salud, y destrozando un bien tan escaso como el agua, y alargando la agonía de un modelo energético basado en combustibles fósiles que es necesario cambiar.
 
El model de gestió per part de multinacionals sense cap criteri mediambiental d'aquests recursos a més, té les característiques pròpies de l'espoli que actualment pateix el tercer món i que hem d'aturar, i que a banda de no deixar cap riquesa al territori ens hipoteca el futur.
 
El modelo de gestión por parte de multinacionales sin ningún criterio medioambiental de estos recursos, además, tiene las características propias del espolio que actualmente sufre el tercer mundo y que tenemos que detener, y que encima de no dejar ninguna riqueza en el territorio nos hipoetca el futuro.
 
Per tot això demanem als consellers responsables que prenguin mesures per a:
 
Por todo esto pedimos a los consejeros responsables que tomen medidas para:
 
  • Prohibir el fracking
  • Derogar els permisos concedits i en tràmit per a investigació d'hidrocarburs
  • Treballar per un nou model energètic

  • Prohibir el fracking
  • Derogar los permisos concedidos y en trámite para la investigación de hidrocarburos
  • Trabajar para un nuevo modelo energético
 
Ens cal la teva firma, el teu compromís, per aturar el fracking.
 
Nos hace falta tu firma, tu compromiso, para detener el fracking.
 
Millor vius que fòssils!
 
¡Mejor vivos que fósiles!

Més informaciò:
 
 
Más información:
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario